Bio.bg

Храна

Bio.bg / Храна / Нови биопроекти

Нови биопроекти

Нови биопроекти

Първите 109 проекта за биоземеделие са одобрени по програма САПАРД малко преди приключването на предприсъединителната програма тази година. С други думи, всички био проекти, кандидатствали по Мярка 1.3 ще получат финансиране.

На заседанието на Комисията за избор на проекти на 7 август са одобрени всички проекти за биологично земеделие. Общият брой на одобрени проекти кандидатствали по Мярка 1.3 на Програма САПАРД е 200.

САПАРД

е “Специална програма за присъединяване в областта на земеделието и селските райони”, която е един от инструментите, подготвящи страните-кандидатки за бъдещото им членство в Европейския съюз. Програмата приключва тази година, като заделената за нея от ЕС сума беше 520 млн. лв.

Мярка 1.3

е мярката за развитие на селскостопански дейности, целящи опазването на околната среда. Целта на мярката е да се стимулират фермерите към използване на методи и практики на производство, опазващи околната среда. Директните плащания са за пилотни проекти за агро-екологично земеделие, включващи агро-екологични дейности като био растениевъдство и животновъдство, екстензивно използване на пасищата, съхранение на застрашени местни породи и растителни култури, опазване на ландшафта, управление на изоставени земеделски земи и гори в защитените територии.

От одобрените 109 проекта за биоземеделие 64 са сертифицирани от Балкан Биосерт, българският сертификатор. 136 от всички 200 пък са минали на обучение през Фондация за биологично земеделие "Биоселена".

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *