Bio.bg

Храна

Bio.bg / Храна / Био помощи

Био помощи

Био помощи

Националният план за развитие на биологичното земеделие и всички обслужващи го сектори е с бюджет от 164 544 000 лв. за периода 2007-2013 г. Къде ще отидат тези средства?

Милена Николова е експерт в отдел "Агроекология и необлагодетелствани райони" в Министерство на земеделието и горите.

За да се възползва от възможностите за финансиране 2007-2013 г., които дава Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони на страните-членки на Европейския съюз, в Министерство на земеделието и горите бяха разработени следните основни документи:

 • Национален стратегически план за развитие на селските райони за 2007-2013 г. Пълен текст.
 • Програма за развитие на селските райони за 2007-2013 г. Пълен текст.

Програмата за развитие на селските райони представлява оперативният документ, чрез прилагането на който се разчита да бъдат изпълнени заложените в Националния стратегически план цели и приоритети. В момента, тя е в процес на одобряване от Европейската комисия.

Програмата ще се прилага от датата на официалното й одобряване от ЕК до 31 декември 2013 г., по-точно – до края на 2013 г. ще се извършва одобрение на проекти, а изплащането на проекти ще става до края на 2015 г.

Средствата, които България ще получи по Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. възлизат на около 2 млрд. и 609 млн. евро. Към тези средства ще бъде добавено и националното съфинансиране от около 633 млн. евро, т.е. общата сума за развитие на селските райони за седемгодишния период възлиза на 3 млрд. и 242 млн. евро.

Съвкупността от мерките, които България е заложила в Програмата си за развитие на селските райони, се причислява към четири приоритетни оси. Биологичното производство ще може да се възползва пряко от подпомагането, предвидено в рамките на мярка „Агроекологични плащания”, която попада в Ос 2, но биологичните производители могат да кандидатстват и за участие в която и да е мярка от другите оси.

Ос 1
“Подобряване на конкурентноспособността на земеделския и горския сектор”

Териториалният обхват на мерките по ос 1 е цялата страна. Мерките по ос 1 са насочени към повишаване на конкурентноспособността на земеделието, хранително-вкусовата промишленост и горското стопанство. Мерките отразяват основните нужди на тези сектори:

 • Модернизация на материалните активи и производствените фактори.
 • Инвестиции за постигане на съответствие със стандартите на Общността.
 • Адаптиране на структурата на стопанствата.
 • Подобряване на човешкия потенциал.

Ос 2
“Подобряване на околната среда и селската природа (управление на земята)”

По тази ос териториалният обхват е различен в зависимост от вида на мерките. Част от мерките по ос 2 са свързани с развитието на земеделски методи, целящи опазване на околната среда и компенсиране на производителите в планинските и други необлагодетелствани райони, за да поддържат земята си в добро състояние и да се възпре изоставянето на земята в тези райони. Чрез друга част от мерките по тази ос ще бъдат подкрепени устойчивото управление на горите и дейностите по залесяване. Предвижда се и подпомагане на собственици или ползватели на земеделски и горски земи, попадащи в мрежата Натура 2000, но прилагането на мерките по Натура 2000 зависи от определянето на местата и изготвянето на техните планове за управление или заповедите им за обявяване като места по Натура 2000.

Ос 3
“Качеството на живот в селските райони и разнообразяване на селската икономика”

По трета ос ще се финансират само проекти от селските райони. Мерките са насочени към:

 • Подобряване на инфраструктурата в селските общини – пътища, водоснабдяване и канализация, обновяване на сградния фонд на социални заведения, на парковете, културни и исторически сгради.
 • Подобряване на основните услуги за селското население – училища, достъп до интернет.
 • Съхраняване на културно-историческото наследство на селските райони.
 • Създаване на разнообразни възможности за заетост на земеделските производители извън земеделието.
 • Насърчаване предприемчивостта на населението от селските райони и особено на жените и младите хора.
 • Развитие на възможностите за туризъм и отдих чрез създаване на информационни центрове и подходяща инфраструктура.

Ос 4
“ЛИДЕР”

Финансирането по тази ос е на териториален принцип и е предназначено за изпълнение на местни стратегии за развитие в селските райони, придобиване на умения и оживяване на териториите и управление на дейностите на местни инициативни групи.

В рамките на мярка „Агроекологични плащания” се предвижда да бъде насърчавано биологичното растениевъдство и биологичното пчеларство.

За участие в дейността “Биологично растениевъдство” и за получаване на компенсаторно плащане, бенефициентът се задължава:

 • Да има сключен договор с контролен орган на биологичното производство, получил разрешение от министъра на земеделието и горите, за преминаване към и/или продължаване на управлението в съответствие с правилата за биологично производство.
 • До края на петгодишния период на агроекологичния ангажимент, поне веднъж да е получил сертификат за съответствие на произведените от него растителни продукти по правилата на биологичното производство.
 • Когато е избрана дейността биологично производство на посевен и посадъчен материал, бенефициентът трябва да има и разрешение за производството и заготовката му от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция за сортоизпитване, апробация и семеконтрол, по реда на Закона за посевния и посадъчния материал.

Нивата на компенсаторни плащания на хектар годишно са:

 • Полски култури, вкл. фуражни : 155 евро/ха
 • Ливади и пасища: 63 евро/ха
 • Трайни насаждения, лозя и маслодайна роза: 418 евро/ха
 • Ароматни и медицински растения: 267 евро/ха
 • Зеленчукови култури (включително култивирани гъби) и картофи: 357 евро/ха
 • Биологично производство на посевен и посадъчен материал – в зависимост от вида.


За участие в дейността “Биологично пчеларство” и за получаване на компенсаторно плащане, бенефициентът се задължава:

 • Да има сключен договор с контролен орган на биологичното производство, получил разрешение от министъра на земеделието и горите, за преминаване към и/или продължаване на управлението в съответствие с правилата за биологично производство.
 • До края на петгодишния период на агроекологичния ангажимент, поне веднъж да е получил сертификат за съответствие на произведените от него растителни продукти с правилата на биологичното производство.
 • Да се включи в мярката с най-малко 20 кошера.
 • Да отглежда всички пчелни семейства в стопанството по метода на биологичното производство.

Компенсаторното плащане се предвижда да е 15 евро/пчелно семейство/годишно.

През 2007 г. бе одобрен от Министерски съвет и Национален план за развитие на биологичното земеделие в България в периода 2007-2013 г. Пълен текст.

Той си поставя следните пет стратегически цели:

 • Развитие на пазара на биологични продукти
 • Осем процента от използваната земеделска земя да се управлява по биологичен начин към 2013 г.
 • Създаване на ефективна нормативна рамка за развитие на биологичното земеделие към 2007 г.
 • Ориентирани към практиката научни изследвания, образование, обучение и консултантска дейност в областта на биологичното земеделие
 • Установяване на ефективна система на контрол и сертификация

Одобреният бюджет на Националния план е от 164 544 000 лв. за седемгодишния период, в който се включват както средства от Европейския съюз, така и средства от националния бюджет, с цел развитие не само на биологичното земеделие, но и на всички съпътстващи и обслужващи го сектори.


Още статии от Bio.bg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *